[ISAGER] Camomille Shawl (이사거 카밀레 숄 패키지)
BEST
MD
127,000원


[패키지 구성]

 1. 실 : Spinni 6s 200g (50g 4타래, wool 100%), 

           Silk Mohair 6 75g (25g 3볼, mohair 75%, silk 25%)

 2. 영문 상세도안 1부


구매평
Q&A

뜨개력을 향상시킬 수 있는 친구들